सम्पर्क विवरण

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय, पोखरा
लामापाटन, पोखरा, नेपाल

सम्पर्क विवरणः
फोन नं ०६१ ५०५३८९
फ्याक्स: ०६१ ५०५३८९
Email: nlbc.pokhara@gmail.com

प्रतिकृया