प्रकाशित मिति : २०२०-०६-०८ (अद्यावधिक मित : २०२१-०२-२२)

सिमेन वितरण (पूर्ति) योजना

मिति २०७७ बैशाख देखि २०७८ श्विन सम्म

क्र.सं.

वितरण क्षेत्र

जर्सी साँढे

होलस्टेन साँढे

मुर्रा राँगो

कैफियत

पशु प्रजनन कार्यालय लाहान

PJ 71

HF 24/ET7

PM 102

 

पशु प्रजनन कार्यालय नेपालगञ्ज

PJ 73

HF 26/12

PM 72

 

मध्य तराइका जिल्लाहरू

PJ 75/69

HF 25

PM 103/64

 

काठमाडौँ र वरपरका जिल्लाहरू

ET 6/PJ 77/78

HF 23

PM 106

 

पश्चिमका जिल्लाहरू

PJ 76/68

HF 20

PM 101/105/61