क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. monthly progress report of Jestha 2076 प्रगति प्रतिवेदन २०१९-११-२३ डाउनलोड
2. compiled pragati Jestha 2076 प्रगति प्रतिवेदन २०१९-११-२३ डाउनलोड
3. Action plan for policy & Budget NLBO प्रगति प्रतिवेदन २०१९-११-२३ डाउनलोड
4. Action plan 58 - points compile NLBO प्रगति प्रतिवेदन २०१९-११-२३ डाउनलोड
5. pargati 1 karod jestha प्रगति प्रतिवेदन २०१९-११-२३ डाउनलोड