क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. दरभाउपत्र स्वीकृति हुने जानकारी २०७७।११।१४ (निर्माण) NLBO, Pokhara २०२१-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२. दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७७।११।१० (निर्माण) NLBO, Pokhara २०२१-०२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
३. बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना २०७७।८।२५ (सामान) NLBO, Pokhara २०२०-१२-१० सूचना हेर्नुहोस्
४. बोलपत्र आव्हानको गरिएको २०७७।८।१७ (दाना कच्चा पदार्थ) NLBO, Pokhara २०२०-१२-०२ सूचना हेर्नुहोस्
५. बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसयको सूचना २०७७।८।९ (निर्माण) NLBO, Planning २०२०-११-२५ सूचना हेर्नुहोस्
६. बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसयको सूचना २०७७।७।२६ NLBO, Planning २०२०-११-११ सूचना हेर्नुहोस्
७. दरभाउपत्र स्वीकृति भएको जानकारी २०७७।७।१२ NLBO, Planning २०२०-११-०६ सूचना हेर्नुहोस्
८. बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसयको सूचना २०७७।७।२२ NLBO, Planning २०२०-११-०७ सूचना हेर्नुहोस्
९. दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७७।७।१४ (पराल) NLBO, Planning २०२०-१०-३० सूचना हेर्नुहोस्
१०. बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७७।६।१२ (सामान तथा निर्माण) NLBO, Planning २०२०-०९-२८ सूचना हेर्नुहोस्
११. बोलपत्र आव्हानको गरिएको २०७७।५।२२ (निर्माण) NLBO, Planning २०२०-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१२. दरभाउपत्र आव्हानको गरिएको २०७७।५।२५ (Works & Goods) NLBO, Planning २०२०-०९-१० सूचना हेर्नुहोस्
१३. बोलपत्र आव्हानको गरिएको २०७७।५।२८ (Goods) NLBO, Planning २०२०-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१४. बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना २०७७।५।२६ (त.ना.) NLBO, Planning २०२०-०९-११ सूचना हेर्नुहोस्
१५. तरल नाइट्रोजनको बैक भौचर भर्ने नमूना NLBO, Distribution २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
१६. तरल नाइट्रोजन खरिदः बोलपत्र आव्हानको पुनः सूचना २०७७।०४।२३ NLBO, Planning २०२०-०८-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१७. बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसयको सूचना २०७७।४।२३ NLBO, Planning २०२०-०८-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१८. बोलपत्र आव्हानको सूचना संशोधन गरिएको २०७७।४।२ NLBO, Planning २०२०-०७-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१९. सरसफाइजन्य विविध सामाग्रीहरू खरिदः बोलपत्र आव्हानको सूचना ०७७।३।२८ NLBO, Planning २०२०-०७-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२०. तरल नाइट्रोजन र सिमेन स्ट्र खरिदः बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७७।०३।२१ NLBO, Planning २०२०-०७-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२१. लिलाम बढाबढ सम्वन्धि सूचना २०७७।०२।१९ राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय, पोखरा २०२०-०६-०४ सूचना हेर्नुहोस्
२२. सामान खरिद सम्वन्धि आसयको सूचना २०७६।१२।१२ राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय, पोखरा २०२०-०३-२५ सूचना हेर्नुहोस्
२३. मेशिन खरिद सम्वन्धि बोलपत्रको Addendumसूचना २०७६।११।१८ राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय, पोखरा २०२०-०३-०१ सूचना हेर्नुहोस्
२४. मेशिन खरिद सम्वन्धि बोलपत्रको सूचना २०७६।११।०२ राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय, पोखरा २०२०-०२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२५. दानाको कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने स्वीकृतिको आसयको सूचना राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय, पोखरा २०२०-०१-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२६. निर्माण कार्यको आसयको सूचना राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय, पोखरा २०१९-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
२७. दाना पदार्थ आपूर्ति सम्वन्धि बोलपत्रको सूचना राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय, पोखरा २०१९-११-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२८. आशयको सूचना (तरल नाइट्रोजन खरिद) NLBO, Pokhara २०१९-११-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२९. सामान खरिद सम्वन्धि आसयको सूचना २०७६।०७।२९ NLBO, Pokhara २०१९-११-२३ सूचना हेर्नुहोस्
३०. खरिद तथा निर्माण कार्यको बोलपत्रको सूचना २०७६।०७।२९ NLBO, Pokhara २०१९-११-२३ सूचना हेर्नुहोस्