क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. होलस्टेन साँढेहरूको पेडिग्री रेकर्ड NLBO, Pokhara २०२०-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्
२. जर्सी साँढेहरूको पेडिग्री रेकर्ड NLBO, Pokhara २०२०-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्
३. राँगोहरूको पेडिग्री रेकर्ड NLBO, Pokhara २०२०-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्