क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. बोकाहरूको पेडिग्री रेकर्ड NLBO, Planning २०२१-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
२. होलस्टेन साँढेहरूको पेडिग्री रेकर्ड NLBO, Pokhara २०२०-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्
३. जर्सी साँढेहरूको पेडिग्री रेकर्ड NLBO, Pokhara २०२०-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्
४. राँगोहरूको पेडिग्री रेकर्ड NLBO, Pokhara २०२०-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्