क्र.सं. शीर्षक प्रकाशित मिति
१. नेपालको राष्ट्रिय गान २०१८/०५/१५ भिडियो हेर्ने
२. पशुहरूमा नश्लसुधार कार्यक्रम २०१९/११/२७ भिडियो हेर्ने
३. व्यावसायिक पशुपालन २०२०/०२/२० भिडियो हेर्ने
४. पशुहरूमा नश्लसुधार कार्यक्रम 2 २०२०/०२/२० भिडियो हेर्ने